Hem
Nyheter
Vår Politik
Demokrati och medborgarinflytande
Skola, barn och
ungdom
Vård och omsorg
Vår miljö
Bostäder
Centrumutveckling
Trafik
Kultur och fritid
För jämlikhet, 
mot diskriminering
Jobb och företagande
Socialt ansvar
Om Oss
Engagera dig
Kontakt
 

Demokrati kräver mod och öppenhet.
Mod att lyssna till allas åsikter, att inte vara rädd att ta
fighten och diskussionen, utan i stället se mångfalden av
åsikter som ett verktyg för att samhället ska utvecklas.
Öppenhet är demokratins syre. I samhällen
utan öppenhet får politikerföraktet näring.

 

 

 

 

 

Många kommuner har kommit långt i sitt demokratiarbete med att släppa in medborgarna i det politiska rummet. Medborgardialog, medborgarpaneler och medborgarmotioner är bara några exempel på verktyg som används. Öpartiet vill att dessa möjligheter ska finnas även för medborgarna i Ekerö kommun.

Under en rad av år har politikerna i Ekerö diskuterat hur den kommunala demokratin ska vitaliseras. Resultatet har blivit magert, väldigt lite har hänt. Den senaste mandatperioden har det varit mycket tyst om utveckling av demokratin och ökat inflytande för medborgarna. Det har mest blivit tunna diskussionsunderlag som utmynnat i fortsatt utredning där invånarna “glömts bort”. En av våra viktigaste frågor har hela tiden varit demokrati. Det blir den viktigaste valfrågan även detta val eftersom underskott i demokratin kvarstår.

Bra dialog ger högt demokratibetyg
Forskare vid Örebro universitet har tittat på vad som förenar de kommuner som får bra betyg när det gäller medborgarnas förtroende för sina politiker. De har kommit fram till två tydliga trender. Den ena är att man satsar på kommunikation och dialog för att utveckla demokratin. Den andra är att man strävar efter att involvera medborgarna på olika sätt. Öpartiet anser att Ekerö måste utveckla den kommunala demokratin. Det finns många spännande former som kan vara aktuella: Medborgarbudget som i Örebro och medborgarpaneler, där medborgarna kan presentera idéer och förslag, är några idéer man bör titta på.

Öppenhet och respekt
I vår kommun ska politiker och tjänstemän arbeta med respekt för medborgarna och demokratin i ett klimat som kännetecknas av öppenhet och service. Vår grundlagsskyddade rätt till insyn och inflytande ska ha hög prioritet. Det ska vara lätt för alla att ta del av handlingar och information och att delta i den politiska processen.

Hela kommunen ska höras
Makten ska inte koncentreras.
Alla beslut ska fattas efter dialog
med berörda medborgare.
Vi vill utveckla beslutsformer med
medborgardialog och närdemokrati.
Ekerö kommun är en av de få
kommuner som inte arbetar i den
här riktningen i dag.
Möten i kommunfullmäktige,
kommunstyrelse och nämnder ska också förläggas till andra delar av
kommunen än Ekerö Centrum. På så sätt visar vi att dessa områden
är kända för de politiskt aktiva och ger dem en möjlighet att möta
människorna i ytterområdena på deras “egen mark”.

Verktygen finns – nu ska de användas
Former för e-demokrati måste utvecklas. Datorer och internet ger nya möjligheter till medborgardialog. De nya verktygen är inte överordnade de gamla (brev, fax och telefon), men de gör det lättare att snabbare nå fler grupper. Det är viktigt att våra ungdomar deltar i den demokratiska processen. Den som är ung ska naturligtvis också ha sitt politiska inflytande. De bästa förutsättningarna skapas om ungdomarna själva tar initiativ till att erövra politisk makt. Vi kan tillhandahålla vissa förutsättningar, till exempel genom beslutsdelegation och tilldelning av medel. Därför är det viktigt med ett väl fungerande föreningsliv. Öpartiet vill inrätta ett ungdomsfullmäktige liknande dem som finns i flera andra kommuner.

Öppna nämndsammanträden
Öppna nämndsammanträden är en självklarhet för oss. Reglerna för detta finns tydligt angivna i lagstiftningen. Det krävs att fullmäktige fattar beslut om att nämndernas sammanträden får vara öppna. Frågor som rör myndighetsutövning mot enskild är undantagna. För att göra det lättare för medborgarna att följa med vad som händer i kommunpolitiken ska varje sammanträdesprotokoll också finnas i en sammanfattande och mer lättläst version.

Ny politisk organisation
Inför den förra mandatperioden sågs den politiska organisationen över. Det har möjliggjort för oppositionspolitiker och småpartier att på ett bättre sätt genomföra sina uppdrag. Kommunalrådslönen är fortfarande för hög. Ekerö är en relativt liten kommun med låg social belastning. Därför är det inte rimligt att vårt kommunalråd har en av de allra högsta kommunalrådslönerna i landet. Lönen för ett kommunalråd bör motsvara riksdagsledamöternas arvode och oppositionsrådets lön bör vara ca 80 % av riksdagsmannaarvodet. Övriga partier ska även fortsättningsvis få betald tid fördelad efter antal mandat i fullmäktige.

Medborgarförslag
Vi vill genomföra ändringar som ger medborgarna en röst även mellan valen. Det handlar om att du som medborgare ska kunna lägga fram förslag till fullmäktige som då måste ta upp förslaget för beslut. Denna möjlighet finns i dag i två tredjedelar av landets kommuner. Det ger även dig som medborgare en möjlighet att delta i budgetprocessen.

Medborgarutfrågningar
Utfrågningar av politiker och vissa tjänstemän ska ordnas med jämna mellanrum. Dagordning och former för dessa utfrågningar ska bestämmas av människor som inte har politiska uppdrag.

Beställar-utförarorganisationen skrotas
Kommunens beställar-utförarorganisation ska avvecklas. En för medborgarna mindre kostsam och tydlig demokratisk organisation ska införas i kommunen. Avvecklingen av systemet möjliggör besparingar, bland annat på den centrala organisationen. Den nya organisationen ska öka medborgarnas möjligheter att vara med och påverka.

Moderna arbetsformer
De politiska arbetsformerna behöver moderniseras och anpassas till de förhållanden som vi människor lever under. Alla ska känna att de har möjlighet att genomföra ett politiskt uppdrag. De arbetsformer som finns idag är inte tilltalande. Allt för många lämnar sina politiska uppdrag. En orsak till avhoppen är att nya politiker upplever att de inte kan påverka nämnvärt. Uppdraget känns då meningslöst. En annan orsak till avhopp är att det inte går att förena uppdraget med familjelivet.

Personalutskott
För att öka de anställdas möjlighet att påverka verksamheten ska ett personalutskott tillsättas. Ökat medinflytande och delaktighet är viktiga faktorer för trivsel på jobbet. Som största arbetsgivare i Ekerö ska kommunen föregå med gott exempel. Anställda som trivs ger bättre service till medborgarna. Det leder till friskare medarbetare och en organisation som fungerar bättre.

Demokrati och vitalisering
Kommunen måste vidga medborgarinflytande. Idag finns att stort motstånd från de styrande partierna att öka medborgarnas inflytande. Det missgynnar Ekerös utveckling eftersom många goda idéer aldrig får komma fram. Ett gott samhälle behöver engagerade människor och möjlighet till inflytande.

Demokratidag
Demokrati är något man behöver träna på. Vi vill därför att man varje år genomför en demokratidag i kommunen där bland annat elever i skolan lär sig kritisera och argumentera, prioritera och förverkliga det de brinner för.

Folkomröstning
Öpartiet vill att det för större frågor ska finnas en plan för att genomföra folkomröstningar. Om kommunen sköter sin medborgardialog kan man undvika den extra kostnad som folkomröstningar medför.

 
”Demokrati
kräver mod
och öppenhet.

Mod att
lyssna till
allas åsikter,

att inte vara
rädd att ta
fighten
och
diskussionen,

att i stället
se
mångfalden
av åsikter
som ett
verktyg
för att
samhället
ska
utvecklas.”

 
 
”Öppna
nämnd-
sammanträden
är en
självklarhet
för oss.”
 
 
”Demokrati
är något
man
behöver
träna på.”