Hem
Nyheter
Vår Politik
Demokrati och medborgarinflytande
Skola, barn och
ungdom
Vård och omsorg
Vår miljö
Bostäder
Centrumutveckling
Trafik
Kultur och fritid
För jämlikhet, 
mot diskriminering
Jobb och företagande
Socialt ansvar
Om Oss
Engagera dig
Kontakt
 

Trafiksituationen för medborgarna i kommunen är i dag oacceptabel.
Långa köer bildas ofta på Ekerövägen och förbindelserna med Stockholm är få och turtätheten låg. Med ökad folkmängd kommer antalet pendlare att öka. Öpartiet anser att utbyggnaden av kommunen ska göras på ett sådant sätt att kollektivtrafiken förtätas. Fler nya bussturer och färjeförbindelser skulle avlasta biltrafiken i Ekerö. Vi vill också att fler gång- och cykelvägar byggs.

Lokaltrafik
Busstrafiken till kommunens ytterdelar ska bli tätare. Vi måste t.ex. få fler sena förbindelser till bland annat Färentuna och Adelsö. Vi vill underlätta för medborgare att bosätta sig i ytterområdena. Då ökar befolkningsunderlaget så att en dräglig turtäthet kan krävas. Tvärförbindelserna i kommunen måste ses över.

Ekerövägen
Trafikproblemen till och från Brommaplan måste lösas snarast, t.ex. genom att rondellen vid Brommaplan ersätts av en planskild korsning. Öpartiet vill också att kommunen ska arbeta aktivt för spårbunden trafik till Ekerö centrum.

Båt- och färjetrafik
Öpartiet vill att vi ska använda våra vattenvägar i större utsträckning än nu, och att resorna ska kunna betalas med SL-kort. En färjeförbindelse mellan Färingsö och Hässelby ska fortsätta att utredas. Vi vill också att Slagstafärjan avgiftsbefrias för Ekeröbor (med hjälp av transpondrar) samt för fotgängare och cyklister. Vi kommer också att verka för pendelbåtstrafik mellan Ekerö och Stockholm.Öpartiet har under mandatperioden verkat för en utökning av färjetrafiken mellan Adelsö och Munsö, dock utan resultat. Men vi ger inte upp. Detta är en fråga vi ska fortsätta driva under kommande mandatperiod, framför allt ska vi se till att 23.30- färjan blir en ordinarie tur, för att underlätta möjligheten till arbete både i och utanför Ekerö kommun. Vi vill också att färjan kallas både hel- och halvtimmar nattetid utan kostnad för resenärerna.

Gång- och cykelvägar
Kommunen måste satsa mer på gång- och cykelvägar, framför allt i ytterområdena. Cyklister som väljer att cykla på våra tättrafikerade bilvägar utgör en fara både för sig själva och för övrig trafik. Cykelbanor längs de befintliga vägarna kräver inga stora ingrepp. De ger en vinst i säkerhet för cyklister och en attraktion för turister.

Befintliga cykelvägar måste också förses med belysning där sådan saknas. Det är många kommuninvånare som – i stället för att skjutsas i bil – skulle välja att cykla om det fanns belysta cykelvägar.

Vägföreningarna
Kommunen ska överta ansvaret för väghållning från de vägföreningar i kommunen som finns registrerade hos länsstyrelsen. Underhållskostnaderna ska inte belasta fastighetsägarna