Hem
Nyheter
Vår Politik
Demokrati och medborgarinflytande
Skola, barn och
ungdom
Vård och omsorg
Vår miljö
Bostäder
Centrumutveckling
Trafik
Kultur och fritid
För jämlikhet, 
mot diskriminering
Jobb och företagande
Socialt ansvar
Om Oss
Engagera dig
Kontakt
 

Ekerö kommun ska vara en bra kommun för alla.
Ingen ska behöva oroa sig för att inte få den hjälp och den omsorg hen behöver. De äldre på Ekerö blir fler och fler. Många är friska men åtskilliga behöver stöd från kommunen. De flesta äldre vill bo kvar i sin invanda miljö. Kommunen måste därför kunna erbjuda en hemtjänst med hög kvalitet och flexibilitet.
Öpartiet anser att detta stöd inte bara ska handla om att ge de äldre
stöd för att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Det ska också
finnas en valfrihet som gör att man även som äldre eller omsorgstagare
kan känna sig trygg. Ekerö måste kunna erbjuda många olika
boendeformer och många olika former av stöd.

Handikappomsorg
Som ekeröbo ska du kunna känna dig trygg och själv bestämma över din tillvaro. För att skapa trygghet för både brukare och personal ska handikappomsorgen inte privatiseras mot brukarnas vilja. Däremot ska olika driftsformer utredas vid start av ny verksamhet. Det ger möjlighet till ett aktivt val för brukarna och deras företrädare, och ska inte som i dag baseras på ideologiska beslut. Det är av största vikt att kommunen följer lagen om stöd och service (LSS) och att människors lagliga rätt bibehålls enligt intentionerna, för att undvika att gällande lag urholkas och se till att goda levnadsförhållanden skapas.

Även handikappade kommunmedborgare har behov av olika boendeformer alltifrån egna lägenheter till mer integrerat boende. Öpartiet vill hjälpa till att förbättra bostadssituationen för dem som behöver anpassade bostäder.

Under mandatperioden 2010–2014 har vi försökt verka för utökat föräldrastöd till diagnostiserade föräldrar. Öpartiet vill att Ekerö kommun tar till sig och skaffar sig den kompetens som behövs liknande den som finns i Uppsala (SUF– Samverkan, Utveckling, Föräldraskap) samt startar speciella team som hjälper barnen att bo kvar hos sina biologiska föräldrar i stället för att placeras utanför det egna hemmet. Det blir en vinst, framför allt för familjerna och barnen, men även kommunen kan spara genom att slippa dyra placeringar.

Att bli gammal
Det ska vara tryggt att åldras i Ekerö. Var och en ska kunna välja den vård och omsorg som hen har behov av. Man ska inte som äldre tvingas flytta från sin hembygd. Nya bostäder för äldre måste snarast byggas i både tätorter och ytterområden. Detta för att skapa möjlighet att bo kvar i sin hembygd med närhet till vänner och bekanta. För att underlätta för den som vill vårda sin maka(e) i hemmet måste behovet av dagvårdsplatser och korttidsboende ses över. Öpartiet anser också att Färingsöhemmet ska behållas och upprustas så att det uppfyller gällande arbetsmiljölagstiftning.

Mellanboende och trygghetsboende
Många äldre önskar komma till ett mindre boende, gärna med gemensamhetslokaler, som ger möjligheter till träffar och umgänge. Denna typ av boende saknas i kommunen i dag. Behovet av “mellanboende” dit man kan flytta när man fortfarande är relativt frisk och pigg måste tillgodoses. För dem som har behov av lite mer vård anser Öpartiet att trygghetsboenden ska byggas. Trygghetsboende är en boendeform dit man kan flytta utan biståndsprövning för att känna sig trygg.

Bevara Färingsöhemmet!
Från kommunledningens sida planerar man att lägga ned Färingsöhemmet i samband med att äldreboendet i Stenhamra blir klart. Men vi tror inte att det nya boendet kommer att kunna tillgodose det stora behovet av bostäder för äldre på norra Färingsö. Många vill bo kvar i sina gamla hemtrakter i Färentuna och Hilleshög. Färingsöhemmet kan drivas vidare som ett s.k. trygghetsboende eller någon annan sorts kollektivboende med särskild inriktning på äldre personer.

Vi tror att det med litet kreativitet är möjligt att bevara en grupp bostäder för äldre medborgare som vill bo tillsammans och känna trygghet i en fin miljö. Även för kommunens ekonomi vore det ett lyft om flera medborgare som i dag bor ensamma i avlägsna stugor kunde betjänas av hemtjänsten under ett och samma tak. Vi vet att bevarandet av Färingsöhemmet är en hjärtefråga för många medborgare på norra Färingsö, såväl yngre som äldre. Om Färingsöhemmet finns kvar stärks också Kungsbergas roll som “serviceort”, som översiktsplanen säger.

Fler särskilda boenden
Ekerö behöver flera platser i särskilt boende. Det är inte acceptabelt att gamla måste flytta utanför kommunen för att få den vård de behöver. Öpartiet anser därför att det redan nu är hög tid att planera för ytterligare boenden. För att säkerställa olika boende- former vill Öpartiet att äldreboendet i Stenhamra också ska ha ett trygghetsboende.
Vi vill även att det i anslutning till äldreboendena byggs gym.

“Egen tid” på våra särskilda boenden
Öpartiet vill ge de äldre mer makt över sin tid. Därför vill vi införa “egen tid” på våra särskilda boenden. “Egen tid” innebär att den boende får disponera en i personalen ett visst antal timmar per vecka. Det ger de äldre en verklig möjlighet att bestämma hur de vill leva sina liv. Åka till biblioteket och låna talböcker, ta en fika i centrum eller gå en promenad?

Samlingslokaler för äldre.
Flera kommundelar saknar samlingslokaler för äldre, d.v.s. lokaler dit man som dagledig kan gå för att umgås, läsa, dricka kaffe eller delta i en aktivitet eller kurs. Stockbygården i Stenhamra är ett gott exempel på hur en sådan lokal kan organiseras och drivas. Öpartiet ser gärna att det byggs ett centralt beläget aktivitetshus för både ungdomar och äldre.

Fixar-Malte
Öpartiet anser att kommunen bör se till att det finns tillgång till en Fixar-Malte, d.v.s. någon som kan hjälpa äldre invånare med riskfyllda vardagssysslor. Inte minst för att förebygga att allt fler äldre skadas i fallolyckor i hemmet. Hen hänger upp gardiner, byter glödlampor, sätter upp tavlor och annat som kan vara svårt för den med darriga ben och en syn som sviker. Samtidigt spanar Fixar-Malte efter faror i hemmen - mattkanter, lösa sladdar och hala badkar.